สูตรวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติ

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
 

  ค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 

 

ความสัมพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  1.  sin A . cosec A = 1

 2.  cos A . sec A = 1

 3.  tan A . cot A = 1

tan A + cot A

 6.  sin2 A  +  cos2 A = 1

 7.  sec2 A  –  tan2 A = 1

 8.  cosec2 A  –  cot2 A = 1   มุม  หน่วยองศา
1 องศา      60′ (ลิปดา)1 ลิปดา      60″ (ฟิลิปดา)หน่วยเรเดียนเครื่องหมายของฟังก์ชันตรีโกณมิติตามควอแดรนต์

 

ฟังก์ชันของมุมรอบจุด

 

ข้อสังเกต 1. ฟังก์ชัน      90o   +   A       ,         270o   +   A                   จะได้   co-function  2. ฟังก์ชัน    180o   +   A       ,   n . 360o   +   A       ,  -A      จะได้ฟังก์ชันเดิม

 90o – A 90o + A 180o – A 180o + A 270o – A 270o + A 360o – A 360o + A – A sincostancotseccsccos Asin Acot Atan Acsc Asec Acos A- sin A- cot A- tan A- csc Asec Asin A- cos A- tan A- cot A- sec Acsc A- sin A- cos Atan Acot A- sec A- csc A- cos A- sin Acot Atan A- csc A- sec A-cos Asin A- cot A- tan Acsc A- sec A- sin Acos A- tan A- cot Asec A- csc Asin Acos Atan Acot Asec Acsc A- sin Acos A- tan A- cot Asec A- csc A

 

 

 

Advertisements

About naturemomo

Brithday is 26 september 1994.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s